Na osnovu člana 230. i 232. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“ broj: 81/15), Zahtjeva Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, broj: 04/1-22-3959/20 od 28.02.2020. godine, te u vezi sa Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-22-3959/20 od 25.02. 2020. godine, Odluke Nadzornog odbora JP “Šume TK“ dd Kladanj broj: 2471/20 od 11.03.2020. godine, a sve u skladu sa članom 97. i 130. Statuta JP “Šume TK” dd Kladanj, Nadzorni odbor Preduzeća, o b j a v lj u j e

O B A V J E Š T E NJ E

o sazivanju VI vanredne Skupštine dioničara JP “Šume TK“ dd

Kladanj, za dan 30.03.2020.godine

I

Obavještavaju se dioničari Javnog preduzeća ”Šume Tuzlanskog kantona” dioničko društvo Kladanj da će se VI vanredna Skupština dioničara održati dana 30.03.2020.godine (ponedeljak), sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Direkcije Preduzeća u Kladnju, ul. Fadila Kurtagića br.1.  

Sazivač VI vanredne Skupštine dioničara JP “Šume TK“ dd Kladanj je Nadzorni odbor Preduzeća.

II

Za VI (šestu) vanrednu Skupštinu dioničara JP “Šume TK“ dd Kladanj predložen je sljedeći dnevni red: 

  1. Izbor radnih tijela Skupštine dioničara:
  2. a) izbor predsjednika Skupštine dioničara,
  3. b) izbor dva ovjerivača zapisnika.
  4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa V vanredovne Skupštine dioničara JP ”ŠumeTuzlanskog

    kantona” dd Kladanj, održane dana 13.12.2019.godine;

  1. Donošenje Odluke o razrješenju članova imenovanih u privremeni Nadzornog odbora JP ”Šume

    Tuzlanskog kantona” dd Kladanj, predstavnika državnog kapitala;

  1. Donošenje Odluke o imenovanju članova u privremeni Nadzorni odbor JP ”Šume Tuzlanskog kantona” dd Kladanj, ispred državnog kapitala.

 III

Odbor za glasanje na VI (šestoj) vanrednoj Skupštini dioničara, radit će u sastavu:

  1. Rustemović Mirza, dipl.ecc …………................... predsjednik,
  2. Čaminski Sonja, SSS/gimnazija …………………. član,
  3. Krekić Mirsada, SSS/ekon.teh. ……….…...…….. član.


Zapisničar na Skupštini će biti sekretar Preduzeća. 

Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra za vrijednosne papire FBiH nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. 

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5 % ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje na dnevni red naredne skupštine društva, u svako doba prije objavljivanja obavještenja o održavanju skupštine, kao i na izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka skupštine koja je sazvana, najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja. 

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine, dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika

Dioničar-punomoćnik dužan je, najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja Skupštine, podnijeti prijavu Odboru za glasanje za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini.

Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasanje pisano ovlaštenje/ punomoć za zastupanje dioničara, a Odbor za glasanje je dužan provjeriti valjanost ovlaštenja / punomoći i identitet punomoćnika.

 Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine dioničkog društva daje se nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju svake skupštine u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika.

 Punomoć se dostavlja dioničkom društvu lično ,poštanskom pošiljkom, putem faxa ili putem e-maila, najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja Skupštine, a original punomoći dostavlja se na samoj Skupštini.

Punomoć data za konkretnu skupštinu važi i za ponovljenu skupštinu.

Odbor za glasanje izdat će potvrdu o prijavi za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini koju učesnik u radu Skupštine obavezno predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije početka Skupštine.

 Glasanje na skupštini vršit će se u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Statuta Preduzeća.

 Narednog dana od dana objavljivanja obavještenja za održavanje Skupštine, dioničari imaju pravo uvida u listu dioničara i sve materijale i prijedloge odluka po dnevnom redu Skupštine, u prostorijama Direkcije Preduzeća u Kladnju, ulica Fadila Kurtagića br.1., kod sekretara Preduzeća ili Uprave Preduzeća od 7.00 do 15.30 sati.

 

Informacije na tel. 035/621-212.

 

                                                                                                                    Nadzorni odbor

                                                                                                                            JP „Šume TK“ dd Kladanj

0 0