NOVOSTI I OBAVJEŠTENJA

O B A V J E Š T E NJ E

o sazivanju redovne Skupštine dioničara JP “Šume TK“ d.d. Kladanj za 31.05.2018.godine

08.05.2018 14:03

U skladu sa članom 229. stav 4. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“ br. 81/15), te člana 130. Statuta JP “Šume TK” d.d. Kladanj, Nadzorni odbor Preduzeća objavljuje  

O B A V J E Š T E NJ E

o sazivanju redovne Skupštine dioničara JP “Šume TK“ d.d.

Kladanj za 31.05.2018.godine

                                                              I

 Obavještavaju se dioničari Javnog preduzeća ”Šume Tuzlanskog kantona” DD Kladanj da će se redovna godišnja Skupština dioničara održati dana 31.05.2018.godine (četvrtak), sa početkom u 1300  sati, u prostorijama Direkcije Preduzeća u Kladnju, ul.Fadila Kurtagića br.1.

Sazivač redovne godišnje Skupštine dioničara JP“Šume TK“d.d. Kladanj je Nadzorni odbor Preduzeća. 

                                                              II

 Za redovnu godišnju Skupštinu dioničara predložen je sljedeći dnevni red:

  1. Izbor radnih tijela Skupštine:
  2. a) predsjednika Skupštine,
  3. b) dva ovjerivača zapisnika.
  4. Usvajanje Izvještaja o poslovanju JP”Šume TK”d.d. Kladanj za

     2017.godinu, Finansijskih izvještaja za 2017.godinu sa    

     Izvještajem ovlaštenog revizora i Izvještaja o radu Nadzornog

     odbora Preduzeća za 2017.godinu;

  1. Donošenje odluke o rasporedu dobiti za 2017.godinu;
  2. Donošenje odluke o visini naknade za predsjednika i članove

                Nadzornog Odbora  i odluke o visini naknade za predsjednika i

                članove Odbora za reviziju;

  1. Usvajanje Plana poslovanja JP“Šume TK“ d.d. Kladanj za period

                2018 - 2020 godina (trogodišnji plan) i Plana poslovanja JP“Šume

                TK“ d.d.Kladanj za 2018.godinu.

                                                             III

Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na redovnoj godišnjoj Skupštini vršit će Odbor za glasanje u sastavu:

  1. Rustemović Mirza, dipl.ecc…………...................predsjednik
  2. Krekić Mirsada, ek.teh…………………................član
  3. Čaminski Sonja, SSS/gimnazija………………..član. 

Pravo odlučivanja u Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra za vrijednosne papire FBiH nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5 % ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje na dnevni red naredne skupštine društva, u svako doba prije objavljivanja obavještenja o održavanju skupštine, kao i na izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka skupštine koja je sazvana, najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine, dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika.

Dioničar-punomoćnik dužan je, najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja Skupštine, podnijeti prijavu Odboru za glasanje za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini.

Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasanje pisano ovlaštenje/punomoć za zastupanje dioničara, a Odbor za glasanje je dužan provjeriti valjanost ovlaštenja / punomoći i identitet punomoćnika.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine dioničkog društva daje se nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju svake skupštine u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika.

Punomoć se dostavlja Dioničkom društvu lično  ,poštanskom pošiljkom, putem faxa ili putem e-maila, najkasnije 3 dana prije održavanja Skupštine, a original punomoći dostavlja se na samoj Skupštini.

Punomoć data za konkretnu skupštinu važi i za ponovljenu skupštinu.

Odbor za glasanje izdat će potvrdu o prijavi za učešće u radu i odlučivanju na skupštini koju učesnik u radu Skupštine obavezno predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije početka Skupštine.

Glasanje na skupštini vršit će se u skladu sa odrebama Zakona o privrednim društvima i StatutaPreduzeća.

Narednog dana od dana objavljivanja obavještenja za održavanje Skupštine, dioničari imaju pravo uvida u listu dioničara i sve materijale i prijedloge odluka po dnevnom redu Skupštine, u prostorijama Direkcije Preduzeća u Kladnju, ulica Fadila Kurtagića br.1., kod sekretara Preduzeća ili Uprave Preduzeća od 7,00 do 15,30 sati.

 

Informacije na tel. 035/621-212.

                                                                                                                          

                                                                                           Nadzorni odbor

                                                                                         JP“Šume Tk“ d.d. Kladanj

Svjetski dan šuma

18.04.2018 09:54
Slika
Dana 21.03.2018. godine u organizaciji JP „Šume TK“ DD Kladanj priređeno je obiljžavanje Svjetskog dana Šuma, koje je održano u planinarskom domu „Drenik“. Učešće u obilježavanju svjetskog dana šuma uzeli su pored domaćina Planinarskog društva „Drenik“ Živinice; Planinarsko  društvo „Varda“ Banovići; Planinarsko društvo ...

Akcija šumara ŠG „Sprečko“ na saniranju pristupnog puta

Slika 88
Slika 89
0 0