Obaveštenje o sazivanju II vanredne sjednice Skupštine dioničara zakazanu za 30.01.2017.godine

Obavještenje o sazivanju redovne Skupštine dioničara JP "Šume TK" d.d. Kladanj

Obavještenje o sazivanju I vanredne Skupštine dioničara za dan 15.01.2016. godine.

Obavještenje o sazivanju XXI (dvadesetprve) Skupštine dioničara Javnog preduzeća "Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj

Obavještenje o sazivanju XX (dvadesete) Skupštine dioničara Javnog preduzeća "Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj

Obavještenje o sazivanju XIX (devetnaeste) Skupštine dioničara Javnog preduzeća "Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj

Obavještenje o sazivanju XVIII ( osamnaeste) Skupštine dioničara Javnog preduzeća "Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj

Obavještenje o sazivanju XVII (sedamnaeste) Skupštine dioničara Javnog preduzeća "Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj

Obavještenje o sazivanju XVI (šesnaeste) Skupštine dioničara Javog preduzeća "Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj

Obavještenje o sazivanju XV (petnaeste) Skupštine dioničara Javnog preduzeća "Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj

Obavještenje o sazivanju XIV (četrnaeste) Skupštine dioničara Javnog preduzeća "Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj

Obavještenje o sazivanju XIII (trinaeste) Skupštine dioničara Javnog preduzeća "Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj

Obavještenje o sazivanju XI (jedanaeste) Skupštine dioničara Javnog preduzeća "Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj

Obavještenje o sazivanju X (desete) Skupštine dioničara Javnog preduzeća "Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj

Obaveštenje o sazivanju redovne godišnje Skupštine dioničara zakazane za 31.05.2017.godine.


  U skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima FBiH („Sl.novine FBiH“ br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Sl.novine FBiH“ br. 12/03 i 34/03 i 65/13), Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe TK („Sl. novine TK“ br. 4/12), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe TK („Sl. novine TK“ br. 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), te odredaba Statuta JP“Šume TK“d.d. Kladanj, Nadzorni odbor Preduzeća Odlukom broj: 8286/18 od 30.07.2018.god. poništava konkurs od 13.04.2018. godine i raspisuje ponovni

 K O N K U R S

za izbor članova Odbora za reviziju

u JP”Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj

 I

         Za člana Odbora za reviziju u JP“Šume TK“ d.d. Kladanj može biti izabrano lice koje pored općih, zakonom propisanih uvjeta, ispunjava i posebne uvjete.

         Odbor za reviziju sastoji se od predsjednika i dva člana.

         Konačan izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju izvršit će se Skupština dioničara, u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima FBiH.

Opis pozicije: Odbor za reviziju imenuje vanjskog revizora, imenuje direktora odjela za internu reviziju na osnovu javnog konkursa, razmatra godišnju studiju rizika i plan revizije i revizije koje će se izvršiti, osigurava da prijavljena pitanja budu bez odlaganja i na odgovarajući način korigovana, razmatra navedenu studiju i plan revizije uz sporazum sa glavnim revizorom, isključivo u slučaju kada je glavni revizor imenovao direktora odjela za internu reviziju Preduzeća, osigurati da odjel za internu reviziju izvrši svoj posao u skladu sa planom revizije, osigurava da interne kontrole u Preduzeću budu adekvatne i da funkcioniraju kako je predviđeno, podnosi Nadzornom odboru sažete mjesečne izvještaje o svojim mjesečnim sastancima, konsultuje se sa glavnim revizorom u pogledu nezavisne revizorske organizacije ili strukovne stručne grupe koja vrši stručno unutrašnje strukovno ocjenjivanje Odjela za internu reviziju svake dvije do tri godine, osigurava da Odjel za internu reviziju obavlja svoje obaveze u skladu sa međunarodnim revizijskim standardima, sarađuje sa vanjskim revizorom bez posredovanja Nadzornog odbora i Uprave Preduzeća, te može angažovati finansijske i druge stručnjake izvan Preduzeća, ovlašten je da saziva sjednice Nadzornog odbora i Skupštinu dioničara kada smatra da su ugroženi interesi dioničara ili utvrdi nepravilnosti u radu predsjednika ili članova Nadzornog odbora, direktora ili članova Uprave Preduzeća.

 

OPĆI UVJETI

- da je državljanin BiH (dokaz: uvjerenje o državljanstvu ne starije

  od 6 mjeseci);

- da je stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina (dokaz: izvod    

  iz matične knjige rođenih);

- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koji se   

  kandidira;

- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere

  na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od 3 godine prije dana 

  objavljivanja upražnjene pozicije (dokaz: ovjerena izjava

  kandidata);

- da nije osuđivan za krivično djelo;

- da nije kažnjavan za privredni prijstup i da mu nije izrečena       

  zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti

  (dokaz: uvjerenje ne starije od 3 mjeseca);

- da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava BiH (dokaz: ovjerena

  izjava kandidata);

- da nije u konkurentskom odnosu sa Preduzećem i da nema

  drugih smetnji za imenovanje utvrđenih posebnim propisima

 (dokaz: potpisana i ovjerena izjava kandidata);

-da nemaju smetnji za imenovanje u smislu odredaba Zakona o

 sukobu interesa u organima vlasti FBiH („Sl.novine FBiH“ br.

 70/08) (dokaz: potpisana i ovjerena izjava kandidata).

 

POSEBNI UVJETI

-  VSS/VŠS ekonomskog, pravnog ili šumarskog smjera

   ( dokaz: ovjerena kopija diplome);

-  da ima najmanje pet godina radnog iskustva poslije sticanja

   više, odnosno visoke stručne spreme na poslovima u okviru svog

   zanimanja (dokaz: potvrda o radnom iskustvu i kretanju kroz

   službu);

-  da nije član organa političke stranke (dokaz: ovjerena izjava

   kandidata);

-  da nije zaposlenik Preduzeća, niti član Uprave Preduzeća

   (ovjerena izjava kandidata).

-  da nije predsjednik ili član Nadzornog odbora Preduzeća

  (dokaz: potpisana i ovjerena izjava kandidata).

     

         Mandat članova Odbora za reviziju je četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Sa kandidatima, koji ispunjavaju uvjete konkursa, obavit će se poseban intervju, prije utvrđivanja prijedloga za sastav Odbora za reviziju.

         Konačno imenovana lica ostvarit će pravo na naknadu za rad u Odboru za reviziju prema Ugovoru koji odobri Skupština Društva.

         Konkurs će biti objavljen u Službenim novinama FBiH i dnevnim novinama „Oslobođenje“.Konkurs ostaje otvoren 14 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

 

         Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

         Kandidati su dužni, uz prijavu dostaviti kraće biografske podatke, sa ovjerenim dokazima o ispunjavanju uvjeta konkursa na adresu:

Javno preduzeće”Šume Tuzlanskog kantona”d.d. Kladanj,

 Ul. Fadila Kurtagića br 1., sa naznakom “za konkurs –

Odbor za reviziju“

 

                                                                                 Nadzorni  odbor

0 0